PRAVIDLÁ TÍMOVEJ SPOLUPRÁCE

Zoskupovanie ľudí do tímov vedie k cielenej činnosti a práci na jednotnej úlohe.   Tím pracuje s výrazným kolektívnym duchom a silnou súdržnosťou medzi jeho členmi. Tím – to nie je len spôsob práce ale desiatky možností. Každý člen tímu prináša pohľad na cieľ, to umožní rozvinúť viac alternatív riešenia.

Tímová práca zdôrazňuje závislosť výsledku na spolupráci všetkých členov tímu. Členovia tímu sú si rovní a nezáleží, v akom sú hierarchickom postavení v organizácii. Majú rôzne odbornosti na rozdiel od klasických oddelení v organizácii.

Nezabúdajme, že do tímu vstupujú členovia – jednotlivci často s vlastnými záujmami a postojmi k problematike. Takáto skupina sa úspešným tímom stáva, keď sa odstránia dominantné konflikty v skupine:

 • potreba zvládnutia napätia medzi jednotlivcami a záujmom celku,
 • potreba zvládnutia napätia vychádzajúceho z rozdielov samotných jednotlivcov.

ČO JE TO TÍM ?

Dobrý, súdržný a akcieschopný tím má svoje charakteristické znaky:

 • Tím je skupina ľudí, ktorí majú spoločné ciele.
 • Členovia udržiavajú a rozvíjajú intenzívne priateľské a férové vzťahy.
 • Ich pracovné príspevky sa vzájomne dopĺňajú.
 • V tíme má každý člen dvojakú zodpovednosť: za seba i za tím a jeho výsledky.
 • Za to, čo každý robí v prospech tímu, dostáva od tímu všestrannú podporu.
 • V tíme vládne výrazný kolektívny duch a silný pocit spolupatričnosti všetkých.

TÍMOVÉ  HODNOTY

V tíme je dôležité mať neustále niečo spoločné, čo tím stmeľuje a na čom majú všetci členovia záujem. Zatiaľ čo ciele tímu sú špecifické pre každý tím a pre každé obdobie jeho existencie, hodnoty tímu môžu byť do značnej miery spoločné pre všetky tímy vo firme. Tímové hodnoty nadväzujú na ciele tímu. Sú to základné zásady rokovania a vzájomných vzťahov členov tímu medzi sebou aj ich konania navonok. Musia byť prijaté a zdieľané všetkými členmi tímu.

Príklad formulácie tímových hodnôt:

 • Úprimnosť a otvorenosť:  otvorenosť v komunikácii navodzuje úprimné vzťahy.
 • Vzájomná pomoc: využívame právo a povinnosť vzájomne si pomáhať.
 • Slušnosť v jednaní: vo vzájomnom jednaní je ochota a ústretovosť samozrejmosťou.
  Priestor pre názor: každý má právo vyjadriť svoj názor – nesúhlas uznávame ako podmienku rozvoja.
 • Súdržnosť: aj v kritickej situácii spoločne nachádzame cesty k úspechu.
 • Sebavzdelávanie: aktívnym využívaním teórie, praxe a získaných skúseností rozvíjame seba i ostatných pre budúcnosť.