TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY

Využívať hry na firemnom teambuildingu znamená zapájanie všetkých zmyslov. Aktivity dokážu osloviť najrôznejšie skupiny účastníkov a po obsahovej a časovej stránke sú veľmi rozmanité. V pracovnom kolektíve je dôležité, aby sa jednotlivci vzájomne zladili a fungovala spolupráca. Rozdielne charaktery, predpoklady, priania a ciele môžu byť pre manažéra firmy tvrdým orieškom.

Počas teambuildingových hier sa medzi účastníkmi vytvorí uvoľnená a dôverná atmosféra, ktorá prináša nové nápady. Už na začiatku sa lámu ľady, postupne sa stmeľuje kolektív, precvičuje sa koncentrácia, vynaliezavosť a zdravé súťaženie. Profesionálne indoor / outdoor hry sú vždy starostlivo vybrané a odskúšané. Aktivity vždy ponúkajú spätnú väzbu a poskytujú účastníkom nové možnosti riešenia konfliktov.

TEAMBUILDING pre rozvíjanie tímovej spolupráce

Dynamické firemné prostredie, záťažové situácie, výrazná personálna obmena pracovných skupín, vysoké nároky na výkonnosť zamestnancov, ktorí často pracujú v časovej tiesni – to všetko sú podnety pre firemný teambuilding, ktorý spôsobí reštart pracovného tímu alebo prispeje k udržaniu efektívneho a zdravého tímu. Jednotlivé aktivity sú vhodné pre každého, fyzické ani motorické schopnosti jednotlivca nerozhodujú o úspechu ani o výsledku jednotlivých modelových situácií a zážitkových hier.

 • stanovenie pravidiel tímovej spolupráce
 • rozvíjanie skutočnej tímovej spolupráce
 • win – win efekt
 • pozitívna tímová emócia, kreativita a dobrodružstvo

TEAMBUILDING pre nové tímy

Dobre zvolené teambuildingové aktivity spájajú. Keď niečo spoločne zažijeme, spoločne sa smejeme, spoločne dosiahneme vytýčený cieľ, napĺňajú sa tak tie najlepšie predpoklady pre dobrú spoluprácu. Teambuildingové hry umožnia vzájomné zoznámenie účastníkov, ktorí sa do tej doby nepoznali, napr. implementácia novoprijatých zamestnancov do pracovného kolektívu. Nastaví sa pozitívna atmosféra v tímoch, posilňujú sa interpersonálne väzby a následne sa rozprúdi lenivý brainstorming. Kreatívne hry účastníkov povzbudzujú a sprostredkovávajú im podnety, ktoré im umožnia vybočiť z bežných myšlienkových schém. Motivujú k väčšej osobnej angažovanosti a flexibilite.

 • posilnenie neformálnych väzieb a zoznámenie
 • motivácia k osobnej angažovanosti
 • prehĺbenie dôvery a otvorenosť k zmenám
 • orientácia na výsledok a spoločné zážitky

Komunikačný TEAMBUILDING

Teambuildingové aktivity pomáhajú účastníkom sústrediť sa na svoje komunikačné vzorce a na to, ako pôsobia na ostatných. Cez modelové situácie sa intenzívne pracuje na verbálnej a neverbálnej komunikácii a v spolupráci s lektorom si účastníci overia, nakoľko je ich spôsob komunikácie efektívny. Nastavením komunikačných pravidiel sa odbúravajú komunikačné bariéry a posilňuje sa schopnosť efektívne vnímať a odovzdávať informácie.

 • identifikácia komunikačných rizík
 • odbúravanie komunikačných bariér
 • nastavenie pravidiel tímovej komunikácie
 • efektívna tímová komunikácia a spolupráca

Strategický TEAMBUILDING

Strategické hry predstavujú obľúbený prostriedok zážitkového učenia. Rozvíja sa schopnosť účastníkov zvládať krízové situácie, posilňuje sa strategické myslenie a rozhodovanie.  Strategický teambuilding ponúka sériu na seba nadväzujúcich úloh podporujúcich komunikáciu, leadership, tímovú prácu, kooperáciu, riešenie problémov, inováciu a kreativitu. Pomáha generovať nové myšlienky a nápady do ďalšieho obdobia a celkovo naštartovať „drive“ vašej spoločnosti. Nevyhnutná je veľmi úzka spolupráca jednotlivých členov tímu a správne načasovanie spätnej väzby.

 • prehĺbenie tímovej spolupráce a komunikácie
 • koncentrácia, improvizácia, dosiahnutie zhody
 • zvýšenie povedomia o tímovej stratégii
 • posilnenie tímového ducha a spolupatričnosti