Zuzana Jamrichová

Zuzana Jamrichová

Motivačné vzdelávanie
doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD.

Motivačné vzdelávanie

Špecializácia:

Firemné motivačné vzdelávanie, Teambuilding, Verejné motivačné vzdelávanie
Vzdelanie:
Stupeň vzdelania v národnej alebo medzinárodnej klasifikácii:
1996 – 2001 (PhD.) vysokoškolské vzdelanie III. stupňa (doktorandské štúdium – vo vednom odbore  Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy), od roku 2000 člen Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku – INTERNATIONAL SOCIETY FOR ENGINEERING EDUCATION (IGIP). Spoločnosť pôsobí pri Univerzite pre vedy o vzdelávaní (Universität fűr Bildungswissenschaften) so sídlom v Klagenfurte v Rakúsku. Spoločnosť je zároveň konzultatívnym orgánom UNESCO. Na základe skúšok pridelený titul:
PAED. IGIP. Od roku 2004 člen medzinárodného výboru.
v roku 2006 menovaná docentom v technických vedách.

Ďalšie vzdelanie:

v rámci inžinierskej pedagogiky (ING. PAED. IGIP) absolvované:
Vzdelávacie technológie, Zrozumiteľné vytváranie textu, Rétorika, Komunikácia a diskusia na školeniach, Vybrané princípy psychológie a sociológie, Zásady biologického vývoja, Manažment.
osvedčenie o absolvovaní kurzu „Projektový manažér“.

Prax
1998 – 2015 v oblasti vysokoškolského vzdelávania: ako garant študijného programu, vysokoškolský pedagóg, prodekanka pre výchovu a vzdelávanie, projektový manažér,
autorka vyše 10-tich vysokoškolských kníh a skrípt a vyše 80 odborných štúdií a článkov publikovaných na Slovensku a v zahraničí,

Osobný rast – absolventka kurzov:

certifikát o absolvovaní tréningu „NLP – Neuro Lingvistického Programovania a TLT – Time Line Therapy pre osobnú transformáciu, výkon a rast“. Program akreditovaný ABNLP a TLTA,
certifikát o absolvovaní „Kurzu neverbálnej komunikácie“,
certifikát o absolvovaní kurzu „Osobný rozvoj v praxi – aktívne uplatňovanie princípov Power Training-u pre vlastný rozvoj a leadership“,
certifikát o absolvovaní kurzu „Tréning prezentačných zručností a sebavyjadrenia“,
certifikát o absolvovaní seminára „Prezentačné zručnosti“,
Škola šmyku – SuperDRIVE – stupeň COMPACT a INTENSIV.

Add Comment